Algemene voorwaarden Scandium

Algemene voorwaarden Scandium

 

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Scandium. Dit zijn de regels voor jou als klant en Scandium als leverancier. De bedoeling hiervan is dat we helder, eerlijk en open met elkaar kunnen werken.

Mocht er iets zijn waar je vragen over hebt, neem gerust contact op.

 

Artikel 1. Definities

 1. Scandium staat als bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24426950.
 2. E.S. van der Drift-Batenburg is de enige beslissingsbevoegde functionaris van Scandium. Eventuele door derden, namens Scandium, gemaakte afspraken, binden Scandium niet.
 3. De opdrachtgever is de persoon of instantie die een opdracht aan Scandium verstrekt.
 4. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Scandium zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Scandium.
 5. De klant is de persoon ten behoeve van wie Scandium haar diensten verleent.
 6. De opdrachtgever en klant kunnen, maar behoeven niet dezelfde zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Scandium. Scandium behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het geven van een opdracht aan Scandium, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen.
 3. Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per e-mail hieraan pas gelijkgesteld indien Scandium schriftelijk of via e-mail aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan.

 

Artikel 3. Offertes en Opdrachtverlening

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Scandium zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 30 dagen.
 2. Scandium kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. Offertes van Scandium zijn gebaseerd op de informatie die aan haar door een opdrachtgever is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Scandium zich het recht voor de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Scandium te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
 4. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen als richtprijs; de daadwerkelijk door Scandium of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Scandium gemaakte kosten zullen conform offerte worden doorberekend.
 5. Een opdracht wordt verleend door middel van een getekende bevestiging van de overeenkomst die is uitgebracht door Scandium. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.
 6. Het ontbreken van een getekende bevestiging van de door Scandium uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Scandium, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Scandium een aanvang is gemaakt.

 

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

 1. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Scandium de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Inschakeling van derden

 1. Het staat Scandium steeds vrij derden in te schakelen voor het verrichten van overeengekomen werkzaamheden.

 

Artikel 6. Inspanningsverplichting

 1. Scandium zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Scandium staat niet in voor het succes en welslagen van die dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever of de klant gestelde doel.

 

Artikel 7. Toegang tot en gebruik van online informatie

 1. Scandium is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van Internetstoringen, uitval van elektriciteit en dergelijke.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan de toegangsgegevens tot informatie van Scandium aan derden te verstrekken of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
 3. Scandium is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de online informatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
 4. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de online informatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling.

 

Artikel 8. Klachten en Garantie

 1. Scandium is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf-, telfouten of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Scandium als bindend.
 2. Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.
 3. Scandium aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door toedoen van opdrachtgever of derden.
 4. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Scandium niet; met name zal Scandium in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.
 5. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
 6. Voor door derden door bemiddeling van Scandium geleverde zaken is Scandium nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

 

Artikel 9. Tarieven en Kosten

 1. In de offerte van Scandium staat aangegeven welke tarieven en kosten door Scandium voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht.
 2. De door Scandium opgegeven tarieven zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

 

Artikel 10. Facturering en Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen worden door Scandium steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Scandium kan het gehele bedrag van de opdracht, dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 3. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Scandium over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Scandium worden opgeschort, dit zonder dat Scandium dientengevolge jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Scandium in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
 4. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Scandium of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Scandium te maken (incasso-en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

 

Artikel 11. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Scandium niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. Deelname aan workshops, trainingen, events:
  • Annuleren zonder bericht: 100% van de kosten van deelname betalen.
  • Annuleren binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van deelname betalen.
  • Bij annulering tot 7 werkdagen voor aanvang van de workshop, training of event: 10% van de kosten van deelname betalen.
 2. Incompany workshops of presentaties:
  • Annuleren zonder bericht: 100% van de kosten betalen.
  • Annuleren binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten betalen.
  • Bij annulering tot 7 werkdagen voor aanvang: 25% van de kosten betalen.
 3. Incompany trajecten: na akkoordverklaring van het programmavoorstel en prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel betalen.
 4. Herroepingsrecht: de aankoop van digitaal toegankelijke informatie kan binnen 14 dagen na aankoop herroepen worden, indien zich nog geen toegang is verschaft tot de digitaal toegankelijke informatie. Is dit wel gebeurt, dan vervalt dit recht.

 

Artikel 12. Duur en afsluiting van de opdracht

 1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

 

Artikel 13. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft Scandium desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdracht-som, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
 3. Scandium mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Scandium houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. Scandium is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Scandium kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. In geval van overmacht zal Scandium daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen de tijd de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Scandium af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en de door Scandium gemaakte (on-)kosten.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Scandium en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade welke aan opdrachtgever en/of aan klant is ontstaan door, tijdens het gebruik van door of namens Scandium geleverde zaken en/of diensten.
 2. In geval van directe schade welke aan opdrachtgever en/of aan klant is ontstaan door, tijdens het gebruik van door of namens Scandium geleverde zaken en/of diensten zijn Scandium en haar medewerkers en partners is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van dat door de verzekeraar van Scandium wordt uitgekeerd. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Scandium beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,–.
 3. Daarnaast is Scandium nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten.
 4. Scandium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software.
 5. Adviezen worden door Scandium naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
 6. De door Scandium aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande mededeling van Scandium.
 7. De informatie die Scandium biedt, is niet bedoeld om professioneel medisch advies, diagnose of behandeling te vervangen. Conclusies die getrokken worden naar aanleiding van de aangeboden informatie, de wijze waarop de verstrekte informatie geïnterpreteerd wordt en hoe naar aanleiding hiervan gehandeld wordt, zijn voor eigen verantwoordelijkheid en risico.
 8. Specifiek voor prijzen en andere informatie voor producten op scandium.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst met Scandium geclaimd worden. Voor op www.scandium.nl opgenomen hyperlinks kan Scandium nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. De door Scandium gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk geoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Scandium. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën voor persoonlijk, privé, niet-commercieel gebruik van inhoud is toegestaan.
 2. Datzelfde geldt ook voor de door Scandium uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Scandium, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 17. Bijzondere bepalingen

 1. Scandium behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Scandium.
 2. Scandium heeft voor promotionele doeleinden het recht van door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.
 3. Voor alle zaken en bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.
 4. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.