Privacy

Scandium neemt privacy heel serieus. Daarom hieronder eerst een korte samenvatting van deze privacyverklaring en vervolgens de uitgebreide versie.
Het komt er op neer dat jouw gegevens veilig zijn bij ons.

 

In het kort

 

Scandium ontvangt van jou je persoonlijke contactgegevens. Dit zijn NAW gegevens, email en telefoonnummer.

 >  Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 >  Indien gewenst ontvang je digitale nieuwsbrieven van Scandium, waarin je wordt geïnformeerd over Scandium en al
     haar activiteiten. 
 >  Daarnaast worden je contactgegevens gebruikt om je te informeren als er een cursus uitvalt, om een afspraak te
     verzetten et cetera.
 >  Van de meeste afspraken bij Scandium wordt een kort verslag bijgehouden. Deze wordt niet met derden gedeeld en
     deze gegevens worden achter slot bewaard.
 >  Persoonlijke gegevens worden minimaal gedurende de wettelijk bepaalde termijnen bewaard.
 >  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Het honoreren van een verzoek tot
     verwijderen kan alleen indien dit niet in conflict is met de Nederlandse wet- en regelgeving. 
 > Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dan nu de uitgebreide versie

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product en/of dienst afneemt van Scandium of indien jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:          Elvira van der Drift
Onderneming:         Scandium
Bezoekadres:          Ambachtsherenlaan 26
                             3271 TM Mijnsheerenland
                             Nederland
E-mail:                   info@scandium.nl
Telefoonnummer:   +31 (0) 6 1229 9494
KvK-nummer:         24426950

Scandium is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Scandium is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Scandium is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Scandium, waaronder https://www.scandium.nl.

Scandium verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Scandium opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Scandium. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Scandium om de overeenkomst uit te voeren.

Scandium gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om jouw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Scandium altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor jou ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk jouw gegevens te verwijderen, kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door Scandium worden de volgende persoonsgegeven van u opgeslagen voor:

– de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– het betalen en afhandelen van de facturen: je naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
– de aanvraag van een vrijblijvende offerte: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of 
  e-mailadres;
– het versturen van de nieuwsbrieven: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– het behandelen van vragen en klachten: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor jou te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Scandium altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@scandium.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd in het geval van:

– de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij je expliciet toestemming hebt gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan, of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
– het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
– het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
– de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
– de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Scandium gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in jouw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Scandium, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het hosten van de website wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website worden verstrekt aan de webhosting partij.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de e-mail service provider.

Indien je meer informatie wilt over met welke externe partijen persoonsgegevens worden verwerkt, kun je altijd een e-mail sturen naar info@scandium.nl.

Het staat Scandium vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Scandium ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Scandium. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Scandium. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Scandium.